Vi vill säkerställa att alla åldrande invånare i Pyttis har en bra, trygg och stimulerande ålderdom. Förutom välfungerande hälsovårds- och rehabiliteringstjänster är omvårdnadstjänster samt annan hjälp och närvaro för att klara av vardagen en del av en bra ålderdom.

You are here

Stöd för närståendevård

Med närståendevården stöds äldre, handikappade och kroniskt sjuka att klara sig hemma. Stödet för närståendevården innefattar närståendevårdarens arvode och ledighet samt service till stöd för närståendevården. En anhörig eller någon annan som står den vårdbehövande nära kan fungera som närståendevårdare.

En vård- och serviceplan, som är en del av närståendevårdavtalet, görs upp för närståendevården tillsammans med närståendevårdaren och den vårdbehövande. Ur avtalet framgår t.ex. vårdarens arvode, avtalets längd samt vårdarens ledighet.  Målsättningen med planen är att säkra att närståendevården, tillsammans med andra social- och hälsovårdstjänster, är tillräcklig för att den vårdbehövandes välmående, hälsa och trygghet ska kunna tillgodoses.

Närståendevårdaren har rätt till tre lediga dagar per månad om han eller hon är bunden till vården dygnet runt eller fortgående varje dag med få avbrott i en månads tid. Via stödet för närståendevården betalas vårdarvode för de lediga dagarna ut.

Stödet för närståendevården beviljas efter prövning och är bundet till budgeten, varför stödet riktas till de mest behövande.  Det finns fyra arvodesklasser för närståendevården.
 

Kriterier för ansökan om stöd för närståendevård

Ansökan om stöd för närståendevård 2018

 

Viktiga telefonnummer

OMAISHOITO

040 630 3404
Ann-Christin Heinämäki, yli 65-vuotiaiden palveluohjaaja
044 702 7505
Marju Viertola, 18-64-vuotiaiden palveluohjaaja
044 702 6665
Katariina Kataikko, alle 18-vuotiaiden palveluohjaaja