Pyhtään ikääntyville asukkaille haluamme taata hyvän, turvallisen ja virikkeelliseen vanhuuden. Siihen kuuluu toimivien terveys- ja kuntoutuspalveluiden lisäksi laadukkaat hoivapalvelut, tuki ja apu arkipäivän selviytymiseen sekä läsnäolo jokapäiväisessä elämässä.

Olet täällä

Omaishoidon tuki

Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön säännöl-lisen hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotona omaisen tai muun hoidettavalle läheisen henkilön avulla.

Omaishoidon tuki on kokonaisuus, joka koostuu hoidettavalle annettavista tarvit-tavista palveluista, omaishoitajalle maksettavasta hoitopalkkiosta ja annettavista vapaista sekä omaishoitoa tukevista muista palveluista. Hoitopalkkion määrään vaikuttavat hoidon sitovuus ja vaativuus sekä hoidettavan hoidon turvaamiseksi annettavat sosiaali- ja/tai terveyspalvelut.

Hoidon tarpeen arviointi

Hoidon tarvetta arvioidaan kotikäynnillä. Arvioinnissa huomioidaan myös perheen normaalit sisäiset vastuut, esim. puolisoiden välinen tavanomainen autta-minen ja vanhempien tavanomainen vastuu lapsesta. Omaishoidon tukeen ei ole oikeutta, mikäli avun tarve on pelkästään ruoanlaitossa, siivouksessa ja asioin-nissa kodin ulkopuolella. Hoidon tarve on vähintään sellaista, että hoidettava tar-vitsee toistuvasti päivittäisistä henkilökohtaisista perustoiminnoistaan selviytyäk-seen hoitoa sekä huolenpitoa ja/tai valvontaa.

Palvelun myöntäminen

Omaishoidon tukea myönnetään pääsääntöisesti pitkäkestoiseen (yli 3 kk) omaishoitoon. Käytännössä hoitaja on yleensä osallistunut hoidettavan hoitoon ja huolenpitoon jo ennen omaishoitosopimuksen tekemistä. Tuen myöntämisen edellytyksenä on, että kodin terveydelliset ja muut olosuhteet ovat sopivat siellä annettavalle hoidolle sekä omaishoitajan terveydentila ja toimintakyky vastaavat omaishoidon asettamia vaatimuksia.

Omaishoidon tuki myönnetään hakemiskuukauden alusta. Omaishoidon tuki myönnetään toistaiseksi, ellei ei ole erityistä syytä määräaikaisen päätöksen tekemiseen.

Omaishoidon tukea ei myönnetä, jos hoidettava asuu sosiaali- ja terveydenhuol-lon julkisessa tai yksityisessä toimintayksikössä.

Pyhtääläisten omaishoidontukihakemukset osoitteella: Huutjärventie 14, 49220 Siltakylä

Omaishoidon tuen palvelut

Omaishoidon tuen myöntämisen perusteeet

Omaishoidontukihakemus

Tärkeät puhelinnumerot

OMAISHOITO