Pyttis kommun har beredskap att stöda familjer och barn i alla situationer så att barnens intressen säkras och familjernas rättigheter uppfylls. Arbetsmetoderna avgörs tillsammans med familjerna och de varierar i enlighet med familjernas utgångsläge.

You are here

Psykologtjänster för barnfamiljer

Psykologtjänsterna är avsedda för 0-17-åriga barn och unga och deras föräldrar i situationer då primärvården inte räcker till. Målsättningen är att stöda och stärka föräldraskapet och främja barnets utveckling. Avsikten är att identifiera och kartlägga problem i ett så tidigt skede som möjligt och erbjuda stöd för att lösa dem. Vid behov ges också hjälp att ordna fortsatt stöd.

En psykolog kan hjälpa

• i frågor som gäller fostran av barn/unga, föräldraskap och interaktionen mellan barn och föräldrar

• att reda ut problem i barnets eller den ungas utveckling och vid eventuella specialsvårigheter (utredning av utvecklingsnivå och inlärningsstörningar)

• att lösa problem som barnet har med känslolivet, den sociala utvecklingen eller  förmågan att leka

• i förändringar och kriser som familjen möter och som avspeglar sig i barnets beteende och mående (t.ex. skilsmässa, sjukdomsfall hos förälder, dödsfall)

Arbetsmetoderna är bl.a..

• föräldrahandledning och -rådgivning

• terapeutiska samtal under en kort period

• grundläggande undersökningar av psykolog

• samarbete med rådgivningen, dagvården, skolan och andra instanser som arbetar med barnfamiljer (bl.a. arbetspars- och nätverksmöten)

• konsultation i ärenden om barn- och familjepsykologi

Psykologen träffar barn/unga och föräldrar i huvudsak på mottagningen. Vid behov följer psykologen barnen i dagvården/skolan, deltar i samarbetsmöten och gör hembesök ensam eller tillsammans med andra som arbetar med familjen. Psykologtjänsterna är konfidentiella samt kostnadsfria och frivilliga för familjerna.   Psykologbesök kräver remiss av t.ex. läkare på rådgivningen, skolhälsovårdare eller någon annan som arbetar med familjen.  Familjen kan också själv direkt kontakta psykologen för behovsbedömning. När psykologen fått remissen tar han eller hon kontakt med familjen.

Viktiga telefonnummer