Pyttis handikappservice har som målsättning att främja handikappade personers funktionsförmåga och jämställdhet.

You are here

Hjälp i vardagen

Färdtjänst

Om det är oskäligt svårt för en person med gravt handikapp att röra sig och använda allmänna transportmedel, kan han eller hon beviljas färdtjänst. Ett läkarutlåtande ska bifogas till ansökan. Vid behov beaktas också andra yrkespersoners utlåtanden.

Avgiften för färdtjänsten är densamma som för en bussresa. Färdtjänsten bokas på taxiservicenumret. Om bokningen görs på annat sätt betalar klienten utgiften själv.

Färdtjänsten kan inte användas för resor till och från hälsocentralen och sjukhuset eller för rehabiliteringsresor, eftersom FPA ersätter dem.

Ändringsarbeten i bostaden, redskap och anordningar

Kommunen ersätter en gravt handikappad för skäliga kostnader för ändringsarbeten i bostaden samt för anskaffning av redskap och anordningar i bostaden, om dessa åtgärder med hänsyn till handikappet eller sjukdomen är nödvändiga.  Målsättningen är att den handikappade ska klara funktionerna i vardagen. Kostnaderna ersätts dock inte om tillräcklig omsorg om den handikappade inte kan tryggas genom åtgärder inom den öppna vården.

Arbeten som ersätts kan till exempel vara att:

  • bredda dörrar, ta bort trösklar och bygga ramper
  • göra ändringar i WC och badrum
  • installera stödhandtag och -räcken
  • ändra höjden på fast inredning 
  • förbättra belysningen

Sådana redskap och anordningar som behövs i bostaden och som ersätts är t.ex. lyftanordningar, dörrmekanismer och larmsystem för hörselskadade.

Personlig assistans

Med personlig assistans avses den hjälp som en gravt handikappad nödvändigt och upprepade gånger behöver för att klara av de dagliga sysslorna.   Personlig assistans är hjälp i hemmet och utanför hemmet som en gravt handikappad nödvändigt behöver i de dagliga sysslorna, i arbete och studier, i fritidsaktiviteter, i samhällelig verksamhet eller i upprätthållandet av sociala relationer.

Behovet av personlig assistans bedöms individuellt och i enlighet med livssituationen. Den personliga assistansen är inte omsorg, vård eller övervakning. Som regel kan en anhörig eller annan närstående till den handikappade inte utses till personlig assistent.

Personlig assistans ansöks om skriftligt hos socialförvaltningen. Ett läkarutlåtande ska bifogas till ansökan. Vid behov beaktas också andra yrkespersoners utlåtanden.

Viktiga telefonnummer

Aikuissosiaalityön asiakasohjaus Kymenlaakso

040 6323 012 tai 020 633 6225
Arkipäivisin (ma-pe) klo 9.00- 14.00